طرح گرافیکی «چگونگی همکاری کودک در خانه» + راهکارهای سبک زندگی

❓ چگونگی همکاری کودک در خانه

✅ ۱- زمان انجام کار را به کودک یادآوری کنید. برای مثال جدولی بکشید که مشخص می کند کودک چه زمانی باید چه کاری را انجام دهد. مثلا بگویید بعد از تمام شدن غذا، او باید چه کاری بکند.

✅ ۲- از همان خردسالی کودک شروع کنید. کارها را متناسب با سن و توانایی اش به او بسپارید

✅ ۳- بی درنگ پس از انجام درست کار، او را تشویق کرده و ضمن بازگو کردن همکاری کودک در جمع دیگران، او را تحسین کنید.

✅ ۴- بعد از گذشت مدتی از همکاری کردن کودک، در پایان هر روز و نه در طول روز، در حضور او، عملکردش را بررسی کنید. کم کم فاصله زمانی این بررسی ها را بیش تر کنید.

✅ ۵- برای هر همکاری کودک یک امتیاز قرار دهید و برای هر چند امتیاز یک جایزه، عدم همکاری او را با محروم کردنش از علایق و امکاناتش، تنبیه کنید.

📔 منبع:گل های خانه خوبان

پاسخ دهید