طرح گرافیکی «کودک گوش نمی دهد» + راهکارهای سبک زندگی

❓کودک گوش نمی دهد:

✅ ۱- محکم و با صلابت اخطار چند دقیقه ای بدهید؛ برای مثال بگویید: “تا پنج دقیقه دیگر سر سفره شام حاضر شو!” و بعد به ساعت دیواری اشاره کنید.

✅ ۲- از زمان سنجی برای مشخص شدن مدت زمان معین استفاده کنید.

✅ ۳- اگر کودک به خواسته شما به موقع پاسخ داد، زود تحسینش کنید.

✅ ۴- دفعه های بعدی که از او چیزی می خواهید، ابتدا برای فرمان پذیری اش در دفعه قبل، از او تقدیر کنید و سپس تکلیف جدید را بخواهید.

⛔️ اگر کودک همکاری نکرد:

✅ ۱- زمان را از او بگیرید؛ برای مثال اگر به این بهانه که بازی اش تمام نشده بود ده دقیقه دیر سر شام آمد، فردا ده دقیقه از زمان بازی اش کم کنید.

✅ ۲- بخواهید به ازای هر دقیقه دیر آمدن، یک دقیقه کاری از منزل را که معمولا مسئول آن نیست، انجام دهد.

✅ ۳- تنبیه را مناسب با نافرمانی کودک تنظیم کنید. برای مثال اگر تا سر وقت نیامد، خودتان شام را شروع کنید و بگویید او باید به تنهایی شام پایین تری مثل نان و پنیر بخورد.

📔 منبع:گل های خانه خوبان

پاسخ دهید